Praktijk Conny Vissers

brengt je lijf weer in balans

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeringnummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult, vervolgconsult of consult + intake’
 • de kosten van het consult

Algemene voorwaarden

Om behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Wanneer u een afspraak met mij maakt of een workshop boekt gaat u automatisch akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Algemene aansprakelijkheid:

Voor een eerste behandeling of workshop zal ik altijd een startgesprek/kennismaking/ anamnesegesprek met u hebben. Ik behandel niet zonder een startgesprek. • Voor herhaalde behandelingen zal ik steeds opnieuw een kort gesprekje met u hebben, dit is onderdeel van de behandeling.
• Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
• De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan enkel dan kan ik goed behandelen. Tegenvallende resultaten zijn vaak een gevolg van onjuiste of incomplete informatie.
• Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Wanneer u klaar bent met een behandelingstraject zal ik met uw toestemming uw gegevens tot maximaal 3 maanden bewaren. Hierna zullen deze worden vernietigd en zal u opnieuw een intakegesprek moeten doen.
• Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd of aanvullend therapeutisch behandeld mag worden.
• Voor een behandeling dient u altijd eerlijk te zijn over medicijngebruik en eventueel relevante medische historie. • Wanneer u een behandeling boekt geeft u hierbij aan geen zware psychische problematiek te hebben (denk aan psychoses), u dient dit altijd aan te geven. Intake is altijd in overleg, u kunt doorverwezen worden.
•Praktijk Conny Vissers zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. Mijn services kunnen een aanvulling zijn op reguliere behandeling.
• Ik onthoud mij van het stellen van medische diagnoses, hiervoor dient u naar een arts te gaan. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Hypnotherapie, massage, mindfulness, PSBK en ritueel behandelaar.
• De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van mijn praktijk en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
• Materialen, teksten en foto’s die tijdens behandelingen en workshops verstrekt worden zijn voor eigen gebruik, en mogen niet worden doorgegeven aan derden.
• Praktijk Conny Vissers is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
• Praktijk Conny Vissers is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
• Praktijk Conny Vissers houdt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
• Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, smartwatches, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling of workshop. Uiteraard hou ik de tijd voor u in de gaten, daarnaast kunt u ons praktijknummer doorgeven aan dierbaren in geval van nood.
• Een deel van onze behandelingen wordt vergoed. U bent zelf verantwoordelijk dit met uw verzekering te regelen. Ik factureer niet direct aan verzekeraars.
Afspraken, prijzen en annulering:
• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Na deze tijd geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de afspraak of workshop te laten gaan. Verplaatsen kan in goed overleg in uitzonderlijke gevallen wel, Praktijk Conny Vissers is hierin leidend.

Hygiëne, veiligheid en respect:

• Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor mij prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
• Het verrichten van erotische massages of andere erotische handelingen behoort NIET tot het assortiment van mijn praktijk. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
• Praktijk Conny Vissers behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
• Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
• Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage, workshop en behandeling.
• Gevoelige informatie die gedeeld wordt tijdens workshops worden niet buiten de workshop gedeeld.
• Er wordt tijdens een workshop respectvol met elkaar omgegaan, er wordt niet geoordeeld over elkaars verhalen, gebeurt dit wel dan heb ik het recht de boosdoener ronder restitutie uit de workshop te verwijderen om zo veiligheid van de andere cursisten te garanderen.
• Wanneer er foto’s gemaakt worden tijdens een cursus moet dit altijd in overleg, mede cursisten moeten in het kader van de AVG wet toestemming geven voor gebruik van foto en of filmmateriaal.

Klachten en geschillen:

• Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Praktijk Conny Vissers beschikt over een klachtenreglement.
• Praktijk Conny Vissers is aangesloten bij vakvereniging VBAG: Hier kunnen uw klachten afgehandeld worden.

Klachten

U heeft een klacht. Wat nu? Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. In deze folder vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op Als u er samen niet uitkomt Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk Inzet klachtenfunctionaris Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Geschillencommissie: bindende uitspraak Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschil- lencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. Kosten Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. Waarover kunt u een klacht indienen? U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen. TCZ Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep. Tuchtrecht Complementaire Zorg Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit? Neem contact op met de VBAG! Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Contact

Adres

Wisselkom 33

4651 WP Steenbergen

Telefoon

 

0167-562030